Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Thông báo của UBND xã Định Bình về việc thu hồi đất và công trình gắn liền trên đất phục vụ cho việc mở đường tránh phía bắc xã Định Bình

Ngày 28/02/2024 09:20:55

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật dân cư xã Định Bình (bao gồm cả khu tái định cư dự án Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Đoạn qua xã Định Bình)

                                               Kính gửi: Cán bộ và Nhân dân xã Định Bình

          Căn cứ Thông báo thu hồi đất ngày 24/02/2024 của UBND huyện Yên Định về việc Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật dân cư xã Định Bình (bao gồm cả khu tái định cư dự án Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Đoạn qua xã Định Bình);

UBND xã Định Bình, huyện Yên Định tiến hành niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật dân cư xã Định Bình (bao gồm cả khu tái định cư dự án Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết

- Công sở UBND xã Định Bình, huyện Yên Định.

- Nhà văn hóa thôn Đắc trí;

2. Thời gian niêm yết

Từ ngày 26/02/2024 đến khi kết thúc dự án        

Vậy UBND xã thông báo niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất trên hệ thống đài truyền thanh xã để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                 

- Như kính gửi; 

- Đài TT xã (để TB);

 

- Thôn trưởng (để TB);                                                

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

Trịnh Văn Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC HỘ BỊ THU HỒI DẤT

(Kèm theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 26/02/2024 của UBND xã Định Bình)

TT

Họ tên

Địa chỉ thôn

Diện tích thu hồi (m2)

Loại đất

Tờ bản đồ

Thửa số

Ghi chú

1

Trịnh Ngọc Liên

Đắc Trí

105,6

LUC

20

20

 

2

Trịnh Ngọc Liên

Đắc Trí

836,6

LUC

20

28

 

3

Trịnh Hồng Hải

Đắc Trí

239,9

LUC

20

36

 

4

Nguyễn Văn Sơn

Đắc Trí

194,7

LUC

20

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thông báo của UBND xã Định Bình về việc thu hồi đất và công trình gắn liền trên đất phục vụ cho việc mở đường tránh phía bắc xã Định Bình

Đăng lúc: 28/02/2024 09:20:55 (GMT+7)

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật dân cư xã Định Bình (bao gồm cả khu tái định cư dự án Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Đoạn qua xã Định Bình)

                                               Kính gửi: Cán bộ và Nhân dân xã Định Bình

          Căn cứ Thông báo thu hồi đất ngày 24/02/2024 của UBND huyện Yên Định về việc Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật dân cư xã Định Bình (bao gồm cả khu tái định cư dự án Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Đoạn qua xã Định Bình);

UBND xã Định Bình, huyện Yên Định tiến hành niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật dân cư xã Định Bình (bao gồm cả khu tái định cư dự án Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết

- Công sở UBND xã Định Bình, huyện Yên Định.

- Nhà văn hóa thôn Đắc trí;

2. Thời gian niêm yết

Từ ngày 26/02/2024 đến khi kết thúc dự án        

Vậy UBND xã thông báo niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất trên hệ thống đài truyền thanh xã để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                 

- Như kính gửi; 

- Đài TT xã (để TB);

 

- Thôn trưởng (để TB);                                                

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

Trịnh Văn Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC HỘ BỊ THU HỒI DẤT

(Kèm theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 26/02/2024 của UBND xã Định Bình)

TT

Họ tên

Địa chỉ thôn

Diện tích thu hồi (m2)

Loại đất

Tờ bản đồ

Thửa số

Ghi chú

1

Trịnh Ngọc Liên

Đắc Trí

105,6

LUC

20

20

 

2

Trịnh Ngọc Liên

Đắc Trí

836,6

LUC

20

28

 

3

Trịnh Hồng Hải

Đắc Trí

239,9

LUC

20

36

 

4

Nguyễn Văn Sơn

Đắc Trí

194,7

LUC

20

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC