Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

THÔNG BÁO Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19/03/2024 08:27:26

Căn cứ Thông báo thu hồi đất ngày 18/3/2024 của UBND huyện Yên Định về việc Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ;

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số:     /TB-UBND                          

                            Định Bình, ngày          tháng 3 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 

                                          Kính gửi: Nhân dân và cán bộ trong xã

          Căn cứ Thông báo thu hồi đất ngày 18/3/2024 của UBND huyện Yên Định về việc Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ;

UBND xã Định Bình, huyện Yên Định tiến hành niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết

- Công sở UBND xã Định Bình, huyện Yên Định.

- Nhà văn hóa thôn Kênh Khê;

2. Thời gian niêm yết

Từ ngày 19/3/2024 đến khi kết thúc dự án

Vậy UBND xã thông báo niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất trên hệ thống đài truyền thanh xã để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:                                                                 

- Như kính gửi; 

- Đài TT xã (để TB);

- Thôn trưởng (để TB);                                                 

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

Đã ký

  

Trịnh Văn Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DANH SÁCH CÁC HỘ BỊ THU HỒI DẤT

(Kèm theo Thông báo số …../TB-UBND ngày …/3/2024 của UBND xã Định Bình)

 

TT

Họ tên

Địa chỉ thôn

Diện tích nguyên thửa (m2)

Diện tích thu hồi (m2)

Loại đất

Tờ bản đồ

Thửa số

Ghi chú

1

Lưu Thiện Tiệm

Kênh Khê

923.0

20.8

LUC

22

79

 

2

Cao Mạnh Cường

Kênh Khê

1338.6

659.7

LUC

22

80

 

3

Lê Công Ngọc

Kênh Khê

1223.7

29.2

LUC

22

90

 

4

Lê Văn Nông

Kênh Khê

1959.8

1099.0

LUC

22

91

 

5

Lê Thị Toàn (Tiến)

Kênh Khê

939.9

22.8

LUC

22

102

 

6

Nguyễn Văn Tính

Kênh Khê

1650.2

1646.1

LUC

22

103

 

7

Nguyễn Văn Phức

Kênh Khê

2201.6

6.3

LUC

22

113

 

8

Nguyễn Cao Đỉnh

Kênh Khê

1167.3

58.5

LUC

22

130

 

9

UBND xã Định Bình

Kênh Khê

26409.6

232.3

DGT

22

193

 

10

UBND xã Định Bình

Kênh Khê

667.1

240.2

DTL

23

434

 

11

Nguyễn Văn Cương

Kênh Khê

2155.2

436.9

LUC

23

435

 

12

Nguyễn Văn Yên

Kênh Khê

2264.5

2179.3

LUC

23

519

 

13

UBND xã Định Bình

Kênh Khê

234.0

17.8

DTL

23

560

 

 

Tổng

 

43134.5

6648.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

THÔNG BÁO Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 19/03/2024 08:27:26 (GMT+7)

Căn cứ Thông báo thu hồi đất ngày 18/3/2024 của UBND huyện Yên Định về việc Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ;

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số:     /TB-UBND                          

                            Định Bình, ngày          tháng 3 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 

                                          Kính gửi: Nhân dân và cán bộ trong xã

          Căn cứ Thông báo thu hồi đất ngày 18/3/2024 của UBND huyện Yên Định về việc Thông báo thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ;

UBND xã Định Bình, huyện Yên Định tiến hành niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Bản, Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết

- Công sở UBND xã Định Bình, huyện Yên Định.

- Nhà văn hóa thôn Kênh Khê;

2. Thời gian niêm yết

Từ ngày 19/3/2024 đến khi kết thúc dự án

Vậy UBND xã thông báo niêm yết công khai các thông báo thu hồi đất trên hệ thống đài truyền thanh xã để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:                                                                 

- Như kính gửi; 

- Đài TT xã (để TB);

- Thôn trưởng (để TB);                                                 

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

Đã ký

  

Trịnh Văn Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DANH SÁCH CÁC HỘ BỊ THU HỒI DẤT

(Kèm theo Thông báo số …../TB-UBND ngày …/3/2024 của UBND xã Định Bình)

 

TT

Họ tên

Địa chỉ thôn

Diện tích nguyên thửa (m2)

Diện tích thu hồi (m2)

Loại đất

Tờ bản đồ

Thửa số

Ghi chú

1

Lưu Thiện Tiệm

Kênh Khê

923.0

20.8

LUC

22

79

 

2

Cao Mạnh Cường

Kênh Khê

1338.6

659.7

LUC

22

80

 

3

Lê Công Ngọc

Kênh Khê

1223.7

29.2

LUC

22

90

 

4

Lê Văn Nông

Kênh Khê

1959.8

1099.0

LUC

22

91

 

5

Lê Thị Toàn (Tiến)

Kênh Khê

939.9

22.8

LUC

22

102

 

6

Nguyễn Văn Tính

Kênh Khê

1650.2

1646.1

LUC

22

103

 

7

Nguyễn Văn Phức

Kênh Khê

2201.6

6.3

LUC

22

113

 

8

Nguyễn Cao Đỉnh

Kênh Khê

1167.3

58.5

LUC

22

130

 

9

UBND xã Định Bình

Kênh Khê

26409.6

232.3

DGT

22

193

 

10

UBND xã Định Bình

Kênh Khê

667.1

240.2

DTL

23

434

 

11

Nguyễn Văn Cương

Kênh Khê

2155.2

436.9

LUC

23

435

 

12

Nguyễn Văn Yên

Kênh Khê

2264.5

2179.3

LUC

23

519

 

13

UBND xã Định Bình

Kênh Khê

234.0

17.8

DTL

23

560

 

 

Tổng

 

43134.5

6648.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC